Mateřská škola Kaštánek

Teplice, Na Stínadlech 2388

logo kastanek

Mateřská škola Kaštánek

Teplice, Na Stínadlech 2388

Návrat do Mš 12.4.2021

Milí rodiče, vzhledem k aktuálním mimořádným opatřením si vás dovolujeme informovat o organizaci návratu dětí k prezenčnímu předškolnímu vzdělávání od 12.4.2021:

 

KOHO SE NÁVRAT DO MŠ TÝKÁ:

Dětí, které mají povinné předškolní vzdělávání.

Děti, jejichž zákonní zástupci jsou:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb

 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá

 • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy

 • zaměstnanci bezpečnostních sborů

 • příslušníci ozbrojených sil

 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví

 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky

 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení

 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

 

VSTUP DO MŠ:

Upozorňujeme, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. Příznaky infekčního onemocnění rozumíme:

 • zvýšenou tělesnou teplotu

 • suchý kašel

 • dušnost

 • zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem)

 • ztrátu chuti a čichu

 • bolest v krku

 • bolest svalů a kloubů

 • rýmu/ucpaný nos

 • bolest hlavy.

Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí /lékařská zpráva/.

Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd.

Děti v MŠ nemají povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest.

TESTOVÁNÍ DĚTÍ NEINVAZIVNÍMI ANTIGENNÍMI TESTY:

Přítomnost dětí v MŠ je podmíněna účastí na testování. K testování se může dostavit dítě pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění. Pokud se dítě neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou.

Škola je povinna na základě mimořádného opatření MZd 2x týdně – pondělí, čtvrtek - před zahájením výuky realizovat testování neinvazivními antigenními testy, a to tzv. samoodběrem. Na výsledky testu bude zákonný zástupce s dítětem čekat 15 minut. Prosíme tedy o včasný příchod a zvážení možnosti, že pokud se dostaví více dětí najednou, může se doba čekání na přijetí dítěte do třídy MŠ protáhnout.

Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit (potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě, atp.). Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

Průběh testování v Mš:

Na samotné testování se dostavíte k bočnímu vchodu do mateřské školy (vstup je z areálu Zš) vždy v pondělí a ve čtvrtek. V případě, že je prvním dnem přítomnosti Vašeho dítěte v Mš jiný den než pondělí, dostavíte se na test v den nástupu.

Testování provádí sám zákonný zástupce za dohledu pracovníka mateřské školy (ten Vás bude instruovat, prosím také o shlédnutí ilustračního videa).

https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20&t=2s&ab_channel=M%C5%A0MT

Výsledek testu je validní po patnácti minutách – pokud Vás v tomto čase (telefonicky) nekontaktuje zaměstnanec školy znamená to, že výsledek testu je negativní a vy můžete své dítko odvést do Mš.

V případě pozitivního výsledku z mateřské školy obdržíte dokument s informacemi o pozitivitě. Vaší povinností je o výsledku testu informovat pediatra a domluvit se s ním na dalším postupu (tzn. podstoupení PCR testu) Zpětně pak informujete školu o výsledku.

Na výsledek testu prosím čekejte mimo areál mateřské školy (neshlukujte se) Do budovy Mš vstupujte až po uplynutí patnácti minut od testování. K tomuto účelu v průběhu testování dostanete kartičku s časem, ve kterém byl test proveden.

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

Organizace v MŠ:

Děti budou rozděleny do svých kmenových tříd v maximálním počtu 15 dětí.

Vzhledem k zachování homogenity tříd bude provoz na všech třídách od 6.00 – 16.30 hodin. Při příchodu i odchodu tedy zvoníte na svou třídu, kterou Vaše dítko běžně navštěvuje.

Po budově Mš se pohybujete pouze po dobu nezbytně nutnou a pouze v počtu jedné osoby.

Při vstupu do budovy je nutné (dospělí) použít desinfekci.

Všechny děti budou nosit do Mš batůžek, který bude obsahovat mimo klasické věci na převlečení i dva kusy chirurgických roušek. Každý den si batoh i věci v něm odnesou domů.

Děkujeme za spolupráci a těšíme se na shledání

Kolektiv Mš

Není naší povinností obhajovat rozhodnutí nadřízených orgánů, hledat argumenty, absolvovat nekonečné nekonstruktivní rozhovory. Naší odpovědností je řídit organizaci, dodržovat aktuálně platná opatření a zajistit vzdělávání dětí v souladu splatnou legislativou. K těmto účelům využijte informační linky příslušných orgánů (MŠMT, ministerstvo zdravotnictví), kde pracují vyškolení odborníci, kteří vám dotazy zodpoví.